CIGÁNY-MAGYAR NEM KÜLÖN(B)

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium képzőművészeti és fotóművészeti pályázatot hirdet a Magyarország területén és a Vajdaságban, Erdélyben vagy Felvidéken, felsőoktatásban tanulmányokat folytató (nappali, vagy levelező tagozatos) hallgatóknak a cigányok és a magyarok együttéléséről, párbeszédéről, kapcsolatáról, kultúrájáról.

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium pályázatot hirdet képzőművészet és fotó kategóriákban Magyarországon, vagy a Vajdaságban, Erdélyben, Kárpátalján és a Felvidéken tanuló egyetemistáknak és főiskolásoknak a cigányok és a magyarok együttéléséről, párbeszédéről, kapcsolatáról, kultúrájáról.

Pályázni lehet az alábbi technikákkal: grafika, akvarell, festmény, tűzzománc, plasztika, textilkép, kollázs-montázs, nemez, vagy fotó. A pályaművek maximális mérete 60*80 cm lehet.

 Minden pályázó egy darab saját készítésű pályaművel indulhat. A beérkezett műveket szakmai zsűri értékeli. A zsűri tagjai:

Dr. Kozma Gábor a Gál Ferenc Főiskola rektora, Ráczné Kalányos Gyöngyi képzőművész, Simon Miklós festőművész, Marton Árpád művészeti író, Káli-Horváth Kálmán, festőművész.

A legkiválóbbnak ítélt művekből kiállítás nyílik Szegeden 2018. március 9-én. A kiállítás egy hónapig lesz megtekinthető. A kiállított alkotások a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium honlapján és facebook oldalán is megjelennek. A kiállításhoz katalógus is készül, amelyből tiszteletpéldányt kap minden kiállított mű tulajdonosa. Az első három helyezett mű mindkét kategóriában (fotó és képzőművészet) pénzjutalomban részesül, amelyet az alkotó a kiállítás megnyitóján ünnepélyes díjátadás keretében vehet át (1. díj: 30.000 Ft, 2. díj: 15.000 Ft, 3. díj: 10.000 Ft).

A pályaműveket digitális formában kérjük elküldeni 2017. november 27-től 2018. február 16-ig az info@szkrsz.hu címre. Kérjük, hogy az email tartalmazza az alkotó nevét, a mű címét, az alkotó oktatási intézményét és szakját, valamint elérhetőségeit. Az alkotásokat kérjük jpg, vagy raw file-ban küldeni. Fekvő tájolás esetén a felbontás minimum 1600 pixel, álló tájolás esetén minimum 1200 pixel legyen. A zsűri által kiválasztott és kiállítási anyagba beválogatott alkotásokat kérjük postázni, vagy személyesen elszállítani 2018. február 28-ig a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium címére (6725 Szeged Indóház tér 1.). Az alkotókat a szakmai zsűri döntéséről legkésőbb 3 munkanapon belül értesítjük.

További részletek:

Pályázati feltételek

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban Szabályzat) vonatkozik a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium és a Gál Ferenc Főiskola által meghirdetett Cigány-magyar nem külön(b) című képző- és fotóművészeti pályázatra (továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium (SZKRSZ), valamint a Gál Ferenc Főiskola (GFF). A pályázat lebonyolítója az SZKRSZ.

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. 1.       A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki magyarországi, vagy erdélyi, felvidéki, vajdasági, illetve kárpátaljai felsőoktatási intézmény nappali, vagy levelező tagozatos hallgatója és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező fenntartói, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, vagy azok közeli hozzátartozói
 • egyéb a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően azt visszavonja.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. 2.       A Pályázat leírása

A Pályázat célja, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók szemszögéből a művészeteken keresztül mutassa be a magyarok és cigányok együttélését, kultúráját, párbeszédét.

A pályaművek kizárólag digitális formában, a megadott email címre történő elküldéssel adhatók be.

Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal és alkotásokkal pályázhat. A pályázati anyagok beadásakor minden Pályázó köteles feltüntetni a pályamű megalkotásakor használt technikát.

A pályázati anyagok formai követelményei:

Pályázni lehet az alábbi technikákkal: grafika, akvarell, festmény, tűzzománc, plasztika, textilkép, kollázs-montázs, nemez, vagy fotó. A képzőművészeti pályaművek maximális mérete 60*80 cm lehet.

A fotók esetében a minimális feltétel a minimum 8 megapixel felbontású kép. A fotók rövidebbik oldala legalább 2000 pixel legyen, a hosszabbik oldala ne haladja meg a 6000 pixelt. Kizárólag jpg formátumú képeket tudunk fogadni. Mobiltelefonnal készített fotók esetében a készülék felbontása minimum 5 megapixel. A képzőművészeti alkotásokról készült digitális fotókat az alábbiak szerint kérjük beküldeni: jpg file-ban, fekvő tájolás esetén a felbontás minimum 1600 pixel, álló tájolás esetén minimum 1200 pixel legyen.

A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat nem áll módunkban elfogadni.

A beküldéskor kérjük adják meg a Pályázó adatait, illetve a képhez, alkotáshoz tarozó címet. A Pályázótól az alábbi adatokat kérjük: név, életkor, oktatási intézmény, kar, szak, évfolyam, levelezési cím, elérhetőség, telefonszám, email cím.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fent leírt paramétereknek a beküldött pályamű nem felel meg, a kiíró kizárja őt a pályázatból.

A file-nevek nem tartalmazhatnak szóközt és/vagy egyéb speciális karaktert.

A képfeldolgozás során a Pályázó által alkalmazott utómunkálatok, beavatkozások elfogadásáról, mértékéről a zsűri dönt. Engedélyezett a kép megvágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Nem küldhetők be digitális módon keretezett, felirattal és dátummal ellátott képek. A kép egyes részeinek módosítása, illetve retusálása nem megengedett.

Engedélyezett viszont a felvételek fekete-fehérré alakítása, vagy a kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: Karc, vegyszerfolt, fényérzékelőre tapadt por.

Kategóriák:

 1. Fotópályázat
 2. Képzőművészeti pályázat az alábbi technikákkal: grafika, akvarell, festmény, tűzzománc, plasztika, textilkép, kollázs-montázs, nemez.
 1. 3.       A Pályázat időtartama

A Pályázat 2017. november 27. és 2018. február 16. között zajlik.

A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, így azok nem kerülnek elbírálásra.

 1. 4.       Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyaga kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése
  • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy azok a
  • Pályázó személy személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek
  • a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás megléte
  • a Pályázat során beküldésre kerülő alkotásokra és fotókra a Pályázat lebonyolításához szükséges mértékű felhasználási jogok időbeli és földrajzi korlát nélküli átengedése az SZKRSZ-nek
  • a Pályázati anyag tekintetében történő szavatosságvállalás a jelen szabályzatban foglaltakra vonatkozóan a Pályázó részéről, azaz, hogy az alkotás készítője, a fotó szerzője a Pályázó és jogosult a művel pályázni, valamint a jelen Szabályzatban rögzített felhasználási jogot biztosítani
  • szavatosságvállalás a Pályázó részéről, hogy amennyiben a Pályázati anyaggal kapcsolatosan vagy a Pályázó magatartása következtében, vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az SZKRSZ-szel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden az SZKRSZ által megkövetelt intézkedést megtenni és az SZKRSZ-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget – beleértve a sérelemdíjakat és az ügyvédi költséget is – ami az SZKRSZ-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri
  • A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.
 1. 5.       Nyeremény

A pályázat nyereménye:

Mindkét kategóriában három-három mű kerül díjazásra.

Mindkét kategóriában az első helyezett mű alkotója 30.000 Ft, a második helyezett mű alkotója 15.000 Ft, a harmadik helyezett mű alkotója 10.000 Ft pénzjutalomban részesül 2018. március 9-én a kiállítás megnyitóján.

Az összes beérkező pályamű közül a szakmai zsűri választja ki azokat az alkotásokat, amelyek részt vesznek a 2018. március 9-én nyíló kiállításon. A kiállításhoz katalógus készül, amelyben az összes kiállított mű szerepel és amelyből minden alkotó tiszteletpéldányt kap.

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során az SZKRSZ és a Pályázó kötelesek együttműködni.

 1. 6.       A pályázatok elbírálása, a nyertesek kiválasztása

A pályázatok elbírálása 2018. február 16. és 28. között történik. A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai: Dr. Kozma Gábor a Gál Ferenc Főiskola rektora, Ráczné Kalányos Gyöngyi képzőművész, Simon Miklós festőművész, Marton Árpád művészeti író, Káli-Horváth Kálmán

festőművész.

A döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben  a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét az előre egyeztetett időpontban, vagy a kiállítás megnyitón nem veszi át, a nyeremény az SZKRSZ tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre való jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye, iskolája nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 1. 7.       A nyertesek értesítése

A nyerteseket, valamint a kiállításra méltónak ítélt alkotások alkotóit a Pályázatra történő jelentkezéskor a megadott email címen legkésőbb 2018. február 28-ig értesítjük.

AZ SZKRSZ a nyertesek nevét honlapján és facebook oldalán is közzéteszi.

 1. 8.       Szerzői és személyiségi jogi feltételek

Pályázni kizárólag olyan alkotásokkal és fotókkal lehet, amelyek egyedüli és kizárólagos szerződje a Pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyiségi jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis más személyek szerzői, vagy egyéb személyiségi jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármely igény tekintetében a Pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles az SZKRSZ-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

A Pályázó a pályázat megküldésével mindennemű díjigényéről lemond, az SZKRSZ a jelen Szabályzatban foglalt módon, díjmentesen felhasználhatja a fotókat az alábbi felhasználási módok tekintetében, illetve a fotók és alkotások pályázatra való elküldésével díjigény nélkül engedélyezi, hogy az SZKRSZ a fotókat és az alkotásokat a jelen Szabályzatban rögzített módon felhasználja a pályázat idején a kiállításon, illetve a pályázattal kapcsolatos felületeken (honlap, facebook).

 1. 9.       Adatkezelés

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes pályázók személyes adatainak kezelése az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényen alapul.

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik az SZKRSZ adatbázisába kerüljenek és azokat az SZKRSZ kezelje az alábbiak szerint.

A Pályázatra való regisztráció során megadott adataikat legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig kezelje

A nyertes Pályázók nevét a honlapján és facebook oldalán kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, http://www.naih.hu, email: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 1. 10.   Felelősség

A pályázatok hiányosságáért, értesítési, vagy szállítási késedelemért az SZKRSZ nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során, vagy azt követően az SZKRSZ-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

Az SZKRSZ kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, az SZKRSZ-szel, vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az SZKRSZ a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért semmilyen felelősséget nem vállal. Az SZKRSZ nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, vagy ezek következményeiért.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében, vagy azzal összefüggésben harmadik személy, vagy bármely hatóság illetve bíróság az SZKRSZ-szel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden az SZKRSZ által megkövetelt intézkedést megtenni, az SZKRSZ-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az SZKRSZ-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri.

 1. 11.   Egyéb

AZ SZKRSZ fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a pályázat időtartama alatt és az elbírálást követően három hónapig elérhető lesz a www.szkrsz-hu weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@szkrsz.hu email címre. Kérjük, hogy a levelében tüntesse fel a Pályázat elnevezését!

Kelt, Szeged, 2017. november 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Széchényi 2020